Projekt

Projekt realizowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Czas realizacji projektu: od 1.07.2012 do 31.12.2014 (po przedłużeniu – do 30.09.2015). Realizację projektu umożliwiło wsparcie ze środków instrumentu finansowego Life+ oraz środków NFOŚiGW.

Głównym celem projektu jest wykazanie funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania energii z biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. Główną zaletą tej technologii jest zastosowanie mikronizacji. Proces mikronizacji polega w całości na doprowadzeniu cząstek mielonego materiału do postaci cząsteczek o średnicy < 100 mikron. Część technologii będącej przedmiotem projektu (w zakresie rozdrobnienia biomasy) została zweryfikowana w trakcie doświadczeń przeprowadzonych na linii do mikronizacji preparatów błonnikowych, i na tej podstawie zostały ustalone główne parametry procesu spalania.

Główny cel projektu będzie osiągnięty poprzez:

 • Budowę i uruchomienie demonstracyjnej mobilnej linii technologicznej opartej na technologii mikronizacji
 • Weryfikację założeń technologicznych w działaniu
 • Kampanię informacyjną

Linia demonstracyjna będąca przedmiotem projektu zrealizowana zostanie w minimalnej skali pozwalającej na wdrożenie tego rozwiązania w gospodarce. Planuje się, iż moduły przyjęcia oraz wstępnego przygotowania surowca pozwolą na przetwarzanie 2 ton surowca na godzinę, zaś turbina dostosowana będzie do tych wielkości i będzie mieć moc 2 MWe (będzie to turbina najmniejsza ze znanych na rynku, przerobiona z turbiny lotniczej).
Wykorzystany w ramach projektu proces mikronizacji biomasy odpadowej mokrej jest nowatorskim rozwiązaniem w skali światowej. Sam proces rozdrobnienia ma charakter fizyczny i w tym czasie nie zachodzą żadne reakcje chemiczne. Tym samym nie potrzeba żadnych katalizatorów, ani też nie powstają żadne produkty uboczne. W związku z tym produkt wyjściowy posiada identyczny skład jakościowo – ilościowy jak materiał poddany rozdrobnieniu.
Innowacyjność linii polega  na zestawieniu zespołu do mikronizacji z zespołem turbiny, co pozwoli na bezpośrednią, w ramach jednej linii, przemianę biomasy na energię elektryczną.
Surowcem do paliwa ze zmikronizowanej biomasy słomy zbożowej jest słoma szara – produkt przerobu rolnego, którego niezagospodarowana ilość w krajach Europy przekracza 50 milionów ton.
Długoterminowy wpływ projektu przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji energii na środowisko. Rozpoczęcie produkcji energii na obszarach wiejskich przynosi korzyści dla:

 • społeczności lokalnych – uzyskują dostęp do konkurencyjnych cen energii produkowanej z zasobów lokalnych;
 • środowiska – energia będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, zamiast paliw kopalnych
 • gospodarki – umożliwienie korzystania z lokalnych zasobów, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych importowanych głównie z krajów trzecich.

Dzięki wykorzystaniu technologii mikronizacji pozwalającej doprowadzić słomę do stanu paliwa gazowego, projekt ma na celu zademonstrowanie, iż możliwa jest produkcja energii elektrycznej dla małych lokalnych społeczności, z wykorzystaniem lokalnych zasobów odnawialnej biomasy. Co istotne, wykorzystanie biomasy nie stanowiłoby konkurencji dla pozostałej produkcji rolnej, ponieważ słoma jest produktem ubocznym przy uprawie zbóż. Technologia ta wpisuje się w założenia energetyki rozproszonej, polegającej na budowaniu małych jednostek wytwórczych na terenie całego kraju.

Efekty:

 • zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej
 • zwiększenie przychodów lokalnych społeczności poprzez sprzedaż biomasy do lokalnych elektrowni
 • zastąpienie paliw kopalnych źródłami odnawialnymi
 • ograniczenie konieczności budowy dużych sieci elektroenergetycznych
 • ograniczenie strat powstałych przy przesyłaniu energii na duże odległości