O IMBiGS

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.

Instytut posiada oddział zamiejscowy w Katowicach – Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego, którego przedmiotem działania jest działalność naukowa, badawczo-wdrożeniowa, konsultingowa i szkoleniowa w zakresie systemowych rozwiązań gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i ekonomicznych. Kadrę Centrum Gospodarki Odpadami stanowi grupa ekspertów posiadająca wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów natury technologicznej, prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej w zakresie zagospodarowania odpadów współpracujących m.in. z jednostkami administracji centralnej.

W obszarze gospodarki odpadami Instytut koncentruje się na pracach mających na celu wdrażanie technologii zmniejszających ilość powstających odpadów (technologii mało- i bezodpadowych tzw. “czystych”), opracowywaniu rozwiązań systemowych o zasięgu krajowym i regionalnym, prowadzących do uporządkowania gospodarki odpadami przemysłowymi, zwłaszcza tam, gdzie “produkcja” odpadów powoduje poważną degradację środowiska, doskonaleniu technologii składowania odpadów w aspekcie minimalizacji ich wpływu na środowisko, wdrażaniu nowych technologii unieszkodliwiania odpadów, dokonywaniu ocen skutków ekologicznych i gospodarczych przetwórstwa odpadów, itp.

Strona internetowa IMBiGS