Wizyta studyjna delegacji z Węgier

W siedzibie Instytutu w dniu 25 września 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa (Földművelésügyi Minisztérium), które pracuje nad wdrożeniem projektu LIFE14 CAP/HU/000010 LIFE Capacity Building in Hungary. W jego ramach węgierska delegacja odbywa wizyty studyjne w instytucjach, które z sukcesem zrealizowały projekty w programie LIFE.

W trakcie spotkania zostały omówione zarówno merytoryczne, jak i techniczne aspekty projektów, m.in. proces planowania i budżet, zarządzanie, wskaźniki, innowacyjność i wartość dodana UE oraz narzędzia rozpowszechniania informacji i promocja wyników.

Konferencja zamykająca projekt – podsumowanie

28 września 2015 r. w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbyła się konferencja zamykająca projekt “Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy – MORE ENERGY” realizowany przez IMBiGS w latach 2012-2015 przy wsparciu ze środków instrumentu finansowego Life+ oraz środków NFOŚiGW. W wygłoszonych prezentacjach podsumowano zrealizowany projekt oraz przedstawiono osiągnięte cele i efekty. Odbyła się dyskusja na temat wyników MORE ENERGY oraz planów i prognoz dotyczących energii odnawialnej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polscy przedsiębiorcy oraz goście zagraniczni ze Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii reprezentujący sektor OZE.

 

Konferencja kończąca projekt 28.09.2015 r. – zapraszamy do udziału!

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do udziału w konferencji zamykającej projekt “Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy – MORE ENERGY”. Konferencja służyć będzie podsumowaniu zrealizowanego projektu oraz przedstawieniu osiągniętych celów i efektów, jak również kwestii związanych z problematyka energii odnawialnej.

Zapraszamy przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji zainteresowanych realizowanym projektem oraz zastosowaną przez Instytut technologią.

Zaproszenie w pdf

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: moreenergy@imbigs.pl

Agenda:

9:30-10:00 Rejestracja

10:00-10:15 Powitanie

10:15-11:00 Prezentacja Projektu MORENERGY (cele, założenia, harmonogram, zebrane doświadczenia)

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:15 Prezentacja wyników projektu – praca mikronizatora i turbiny.

Prezentacja filmu przedstawiającego pracę linii

12:15-12:45 Lessons learnt.

Korzyści długofalowe – społeczne i gospodarcze.

12:45-13:15 Pytania i odpowiedzi

13:15-14:00 Lunch

Konferencja odbędzie się 28.09.2015 r. w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8.

 

 

OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu “OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach” – www.ozerise.pl, który współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE+. Głównym celem projektu OZERISE jest rozwój i demonstracja praktycznych narzędzi do projektowania i doboru małoskalowych OZE w gospodarstwach rolnych w postaci kompleksowego systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych i operacyjnych dla rolników.
Projekt koordynowany jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

MORE ENERGY na Dniu Informacyjnym LIFE 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE w siedzibie NFOŚiGW 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie. W trakcie wydarzenia będziemy promować projekt  MORE ENERGY i dystrybuować materiały informacyjne. Zapraszamy!

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,190.html

Szkolenia NFOŚiGW z przygotowania wniosków

Już wkrótce NFOŚiGW ogłosi datę składania wniosków do NFOŚiGW o współfinansowanie projektów LIFE w naborze 2014 r. Planuje się, że termin ten będzie przypadał w końcu lipca br.

W związku z tym NFOŚiGW przewiduje cykl szkoleń z przygotowania wniosków. Pierwsze z nich ma się odbyć w dniu 12.06.2014 r. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie NFOSiGW po upublicznieniu terminu naboru. Planowany termin kolejnego szkolenia to 10.07.2014 r.

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,165.html

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizujący projekt LIFE11 ENV/PL/442 MORE ENERGY ogłasza Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem
Termin składania ofert: 10 czerwca 2013 godz. 10:00
Numer ogłoszenia w TED: 144033-2013
Numer sprawy ZP-240-02/2013
Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Zał. nr 2. Wzór formularza „Oferta
Zał. nr 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Zał. nr 4. Wzór oświadczenia z art. 22 Ustawy
Zał. nr 5. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy
Zał. nr 5a. Wzór wykazu „Doświadczenie zawodowe
Zał nr 6. Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów
Zał. nr 7. Wzór umowy
Zał. nr 8. Lista podmiotów (art. 26 ust. 2d Ustawy)
Zał. nr 9. Działanie A1: Przygotowanie założeń technicznych do opracowanej technologii