Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizujący projekt LIFE11 ENV/PL/442 MORE ENERGY ogłasza Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem
Termin składania ofert: 10 czerwca 2013 godz. 10:00
Numer ogłoszenia w TED: 144033-2013
Numer sprawy ZP-240-02/2013
Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Zał. nr 2. Wzór formularza „Oferta
Zał. nr 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Zał. nr 4. Wzór oświadczenia z art. 22 Ustawy
Zał. nr 5. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy
Zał. nr 5a. Wzór wykazu „Doświadczenie zawodowe
Zał nr 6. Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów
Zał. nr 7. Wzór umowy
Zał. nr 8. Lista podmiotów (art. 26 ust. 2d Ustawy)
Zał. nr 9. Działanie A1: Przygotowanie założeń technicznych do opracowanej technologii

Możliwość komentowania jest wyłączona.